Marraskuun kassankokouksen hyväksymät sääntömuutokset

12.12.2023

Marraskuun kassankokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesityksen. 

Sääntömuutosesitys on lähetetty Finanssivalvonnan vahvistettavaksi. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2024 tai Finanssivalvonnan vahvistamispäivästä alkaen, mikäli muutosta ei ehditä vahvistaa ennen 1.1.2024.


Sääntömuutosesitys:

4 §:n toimintapiiri – muutetaan KPA Unicon Oy ja KPA Unicon Group Oy VKK Works Oy:ksi.

8 §:n vakuutusmaksu korotetaan 43,00 euroon. Vakuutusmaksu sidotaan palkkakertoimeen ja korottamisesta tehdään päätös vuosittain marraskuun kassankokouksessa.

14 §:n 1a) lääkärinvastaanottopalkkio muutetaan lääkärinpalkkioksi, 1b) korvauksen enimmäismäärä korotetaan 200,00 euroon, 1c) poistetaan (korvaus jatkossa 1b) kohdan mukaan)

14 §:n 5 kohdan ei korvattavia kustannuksia koskevaan momenttiin lisätään yksityisen palveluntuottajan antama rautainfuusiohoito ja optikon suorittamat silmätutkimukset.

14 §:n viimeisten momenttien tarkennuksista poistetaan 1c) kohta ja tarkennetaan 1b) ja 5a)-c) kohtien osalta, että hallitus antaa korvausedellytysten lisäksi tiedot kustannuksista, jotka on rajattu korvausten ulkopuolelle. Lisätään tieto, että yleisohjeet annetaan vuosittain.

15 §:n 2) kohdan lakiviittaus korjataan, koska laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) on kumottu lailla sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023). Uusi laki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.