Hautausavustus

  • Kassan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustuksena 733,00 euroa.

 

  • Hautausavustuksen maksamista varten tarvitaan tieto kenelle ja mille tilille hautausavustus maksetaan.
    • Hautausavustus maksetaan puolisolle, mikäli jäsen kuollessaan oli avioliitossa, muussa ta­pauksessa jäsenen lapsille, tai ellei heitä ole, jäsenen vanhemmille, taikka ellei kumpikaan heistä ole elossa, kuolinpesälle. Milloin on syytä otaksua, että avustukseen oikeutettu ei huolehdi hautauksesta, voi hallitus määrätä, että avustuksesta maksetaan ensin enintään todelliset hautauskulut sille, joka on huolehtinut hautauksesta.

      Edellä olevaa määräystä avioliitosta ja puolisosta sovelletaan myös rekiste­röidystä parisuhteesta annetussa laissa (950/2001) tarkoitettuun rekisteröityyn parisuhtee­seen ja parisuhteen osapuoleen.