Oikeus korvauksiin ja lisäetuuskorvausten hakeminen

 • Oikeus kassan sääntöjen 14 §:n mukaisiin korvauksiin alkaa jäsenyyden alkaessa ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Korvausta maksetaan ainoastaan jäsenyysaika­na syntyneistä kustannuksista.

 • Kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun hoito annetaan tai tutkimus suoritetaan. Korvausten vuotuisia enimmäismääriä tarkasteltaessa korvausperuste määräytyy hoitoajankohdan mukaan riippumatta siitä, milloin kustannukset on maksettu tai korvausta haettu.

 • Silmälasikustannusten osalta kustannusten katsotaan syntyvän silloin, kun kustannukset on kokonaan maksettu ja silmälasit saatu. Ei siis silmälasien tilauspäivä tai tilausvahvistusmaksun suorituspäivä.

 • Silmälasi- ja hammashoidon kustannusten osalta yhden vuoden jäsenyysedellytyksen katsotaan täyttyneen, kun jäsenmaksua on suoritettu 12kk:n ajalta.

 • Kassa korvaa tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneita kustannuksia. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen ter­veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta olisi tullut maksamaan.  Korvausta ei makseta keinohedelmöityshoitoon liittyvistä lääkärinpalkkiokustannuksista ja tutkimus- ja hoitokustannuksista.

 • Korvausta maksetaan siltä osin kuin se ylittää sairausvakuutuslain tai jonkin muun lain nojalla suoritettavan korvauksen.

 • Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa. Tutki­mus- ja hoitomääräys sekä fysikaalisen hoidon määräys on voimassa yhden vuo­den allekirjoituspäivästä lukien.

 • Korvausta sairaanhoitokustannuksista on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta.

 • Korvaushakemukset toimitetaan joko postitse tai Iris-asiointipalvelun välityksellä.

 • Korvausta haettaessa kassaan tulee toimittaa kaikki korvausasiaan liittyvät lomakkeet ja tarvittaessa maksukuitti.

 • Haettaessa korvausta yksityisen sairaanhoidon kustannuksista kassaan pitää aina toimittaa myös Kelan selvityslomake sekä täytetty ja allekirjoitettu Kelan korvaushakemus (koskee myös hammashoitoa ja fysikaalista hoitoa), mikäli palveluntuottaja ei ole vähentänyt svl-osuutta kustannuksista. Huom! Pyydä palveluntuottajaa tekemään svl-osuuden vähennys jo maksun yhteydessä. Näin nopeutat korvauskäsittelyä lisäetuuden osalta.

 • Kassan sopimusapteekeista ja sopimuslaitoksista kassan jäsenen on mahdollista saada lääkkeet ja lääkärin määräämä hoito maksamalla ainoastaan omavastuuosuuden. Loppuosasta apteekki tai laitos laskuttaa suoraan kassaa.

 • Palkattomien poissaolojen, ku­ten vuorotteluvapaan, opintovapaan tai hoitovapaan ajalta jäsenen täytyy maksaa itse kassan jäsenmaksu, mikäli haluaa säilyttää oikeuden kassan sääntöjen mukaisiin lisäetuuskorvauksiin. Jos jäsenmaksua ei maksa, oikeutta korvauksiin ei ole palkattoman vapaan ajalta.