Selvitys jäsentietojen käsittelystä

SELVITYS JÄSENELLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

 

 • Rekisterin pitäjä
  • Sairauskassa Rollikka
 • Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
  • Tietojen käsittelyn perusteena on kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu, jäsenyyteen liittyvä tilastointi ja raportointi, sekä
  • Kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi
  • Perusteena käsittelylle on jäsenen antama nimenomainen suostumus (jäsenhakemus) ja vakuutuskassalain mukainen toiminta (Tietosuoja-asetus artikla 9.2)
 • Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
  • Pääosin tiedot jäseneltä itseltään
  • Työnantajalta: jäsenmaksutiedot, tiedot palkattomista poissaoloista, työsuhteen/jäsenyyden päättymistieto
  • Palveluntuottajalta: suoralaskutussopimukseen liittyvät tiedot, jotka tarvitaan korvauksen käsittelyyn ja joiden luovuttamiseen jäsen antaa luvan kassan jäsenkorttia käyttäessään
 • Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen
  • Tietoja luovutetaan vain jäsenen suostumuksella tai jäsenen erillisestä pyynnöstä. Jäsenhakemuksella jäsen antaa luvan jäsenyystiedon luovuttamiseen työnantajalle.
  • Vakuutuskassalain 165c§:n mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen
  • Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 • Rekisterien suojaus
  • Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia vakuutuskassalain 165 §:n nojalla. Henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen.
  • Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja.
  • Kaikki henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa arkistossa tai lukituissa kaapeissa. Tiloihin on pääsy vain toimihenkilöiden läsnä ollessa.
  • Tietojärjestelmiin on pääsy vain käyttöoikeudet omaavilla henkilöillä, omilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
  • Asiakaspalvelutilanteessa jäsen tunnistetaan henkilötunnuksen perusteella, ellei ole entuudestaan tunnistettavissa. Asiakaspalvelutilanteessa huolehditaan siitä, että jäsenellä on rauha asioida, eikä hänen tietojaan pääse ulkopuoliset näkemään tai kuulemaan.
 • Henkilötietojen säilyttämisaika
  • Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi.
  • Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään kirjapitolain mukaisesti kuluva+6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti.
  • Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.
 • Rekisteröidyn oikeudet
  • Henkilöllä on oikeus tarkistaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen.
  • Em. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kassanjohtajalle tai kassan hallitukselle
  • Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
  • Jäsenelle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisen aikaisemman pyynnön perusteella ole toimitettu.
  • Mikäli jäsen katsoo, että häntä koskievien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle